Probeer nu gratis
Product
Voor wie
Tarieven
Bedrijf
Ondersteuning

Rodeo Servicevoorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze Rodeo Voorwaarden worden woorden gebruikt die aanvangen met een hoofdletter. De betekenis van deze woorden, ongeacht of de woorden in enkelvoud of meervoud worden gebruikt in deze Rodeo Voorwaarden, staat hierna gedefinieerd.

A. Afnemer: de wederpartij van Rodeo Software en Rodeo US Inc.

B. Rodeo Voorwaarden: deze Rodeo voorwaarden.

C. Rodeo Software: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodeo Software B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34257666, gevestigd te Amsterdam en Rodeo US Inc 228 East 45th street Suite 9E New York, NY 10017 inclusief iedere rechtsopvolger, wederpartij van Afnemer in de Overeenkomst.

D. Dienst: de Software As A Service (SAAS) dienst van Rodeo Software die zij via haar Website aanbiedt en door Afnemer wordt afgenomen op grond van deze Rodeo Voorwaarden, welke bereikbaar is onder de URL. https://app.getrodeo.io

E. Gebruiker: een persoon die onder de verantwoordelijkheid van de Afnemer van de Dienst gebruik maakt, dan wel een aan Afnemer toe te rekenen persoon die van de Dienst gebruik maakt, en als gebruiker van de Dienst toegang heeft tot de Dienst ten behoeve van de verwerking van Data, meestal, maar niet uitsluitend zijnde: een medewerker van de Afnemer.

F. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Rodeo Software, waarop deze Rodeo Voorwaarden van toepassing zijn, betreffende het gebruik van een Dienst. De overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand nadat de Afnemer gedurende het bestelproces zich door middel van een vink akkoord heeft verklaard met de Rodeo Voorwaarden.

G. Website: de website van Rodeo Software: http://www.getrodeo.io

H. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendoms- en daarmee verwante rechten, waaronder, maar niet uitsluitend: auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

I. Data: Alle informatie die de Afnemer en/of Rodeo Software met behulp van de Dienst verwerken en/of genereren. Data kan afkomstig zijn van derde partijen.

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Rodeo Software een elektronische aanvraag van de Afnemer om gebruik te maken van de Dienst aan de Afnemer bevestigt. De Rodeo Voorwaarden worden bij de aanvraag van de Dienst aan de Afnemer ter beschikking gesteld via een link die direct leidt naar een eenvoudig te downloaden set van de Rodeo Voorwaarden op de website van Rodeo Software. De Afnemer kan de Rodeo Voorwaarden via deze link voor eigen gebruik eenvoudig opslaan zodat deze voor eventuele latere kennisneming toegankelijk zijn.

2.2 De Rodeo Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Afnemer en Rodeo Software met betrekking tot de door Rodeo Software aangeboden Dienst.

2.3 Wijzigingen in deze Rodeo Voorwaarden waaronder begrepen de omvang van de Dienst kunnen worden gemaakt door de Afnemer hierover per e-mail te informeren.

2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Dienst

3.1 Het gebruik van de Dienst alsmede de Data is voor eigen rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Data van groot belang is voor de werking van de Dienst. De Afnemer is verantwoordelijk voor de aanpassing en/of aanvulling van de Data indien deze niet langer correct is. Rodeo Software is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de Data die door de Afnemer, en de door de Afnemer ingeschakelde natuurlijke personen c.q. gebruikers met behulp van de Dienst worden verwerkt.

3.2. Gebruikers mogen de Dienst niet zodanig gebruiken dat er schade wordt aangericht aan Rodeo Software, de infrastructuur van Rodeo Software of derden. Verder mogen Gebruikers de Dienst niet zodanig gebruiken dat daardoor een (onderdeel van de) Dienst gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is.

3.3. Gebruikers mogen niet inloggen op de Website en/of de Dienst door middel van inloggegevens van iemand anders (inclusief andere Gebruikers), door middel van vervalste inloggegevens of door middel van het omzeilen van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

3.4. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om virussen te verspreiden en/ of programmatuur met ongewenste uitwerking te uploaden, zoals trojans, wormen en/of backdoors.

3.5. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

3.6. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.7. Gebruikers dienen als een goed huisvader zorg te dragen voor de door Rodeo Software verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij Rodeo Software te melden. Gebruiker heeft binnen de Dienst de mogelijkheid om nieuwe passwords aan te maken en wordt verzocht dit regelmatig te doen.

3.8. Verder mag Gebruiker niet in strijd handelen met deze Rodeo Voorwaarden en/of enige wet- of regelgeving.

3.9. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Rodeo Software ter beschikking staan, is Rodeo Software te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om activiteiten van de Afnemer in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, indien: (i) de Afnemer in strijd handelt met deze Rodeo Voorwaarden; (ii) Rodeo Software van mening is dat handelingen van de Afnemer schade of aansprakelijkheid aan de Afnemer zelf, andere partijen, of Rodeo Software kunnen toebrengen. Rodeo Software zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

3.10 Rodeo Software heeft het recht om eenzijdig, en zonder dat hiervoor toestemming wordt gevraagd of verlangd, om het door Afnemer gewenste sub domain (https://aap.getrodeo.io) te weigeren, buiten gebruik te stellen (disabelen) of over te dragen wanneer hiertoe een dringende aanleiding bestaat. Afnemer zal hierover per email worden geïnformeerd.

3.11 Rodeo Software mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de Dienst. Rodeo Software stelt de Afnemer binnen de omgeving op de hoogte van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Dienst, één en ander naar oordeel van Rodeo Software.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij Rodeo Software of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Rodeo Software of aan de respectievelijke eigenaren.

4.3 Door het aangaan van de Overeenkomst aanvaardt en erkent de Afnemer dat zij, onder de voorwaarden zoals gesteld in de Overeenkomst of deze Rodeo Voorwaarden, van Rodeo Software slechts een beperkt, persoonlijk, herroepelijk niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op het zelfstandig gebruik van de Dienst verkrijgt.

4.4. Door het aangaan van de Overeenkomst en/of het beschikbaar stellen/uploaden van Data geeft de Afnemer Rodeo Software automatisch toestemming om de Data te beheren en te gebruiken voor zover dat nodig is voor het verlenen van de Dienst. De Afnemer stemt ermee in dat van Data reservekopieën worden gemaakt. De Afnemer erkent dat Rodeo Software niet kan instaan voor de naleving van deze Rodeo Voorwaarden door derden.

4.5 Niets in deze Rodeo Voorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Afnemer over te dragen. De Afnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de goede naam en Intellectuele Eigendomsrechten van Rodeo Software

Artikel 5. Aansprakelijkheid en conformiteit

5.1 Rodeo Software is voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (wanprestatie), ongeacht de basis van de schadeclaim, inclusief een onrechtmatige daad, aansprakelijk tot het bedrag dat Afnemer in de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis twaalf (12) maanden voor het gebruik van de Dienst inclusief BTW betaald heeft. De aansprakelijkheid van Rodeo Software voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Rodeo Software wegens verminking, beschadiging, vernietiging of verlies van Data of andere gegevens.

5.2. Afnemer erkent dat zij bekend is met de regels van de belastingdienst inzake het digitaal opslaan van facturen en bonnetjes en de geldende wet- en regelgeving omtrent conversie. Rodeo Software is niet aansprakelijk voor aanspraken van de belastingdienst, bijvoorbeeld inzake het niet leesbaar zijn van de geconverteerde/gedigitaliseerde facturen/bonnetjes. Het is derhalve de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om te zorgen dat de Dienst juist gebruikt wordt door haarzelf alsmede haar Gebruikers.

5.3. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen als de toerekenbare tekortkoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Rodeo Software.

5.4. Onze onderaannemers kunnen ook een beroep doen op bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid.

5.5. Indien Afnemer de Overeenkomst ontbindt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Rodeo Software dan zullen de reeds betaalde bedragen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

5.6. De Afnemer is jegens Rodeo Software aansprakelijk voor, en vrijwaart Rodeo Software volledig tegen, alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke (handels)rente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Rodeo Software lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming door de Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – het niet voldoen door de Klant aan de regels voor het gebruik van de Dienst als bedoeld in artikel 3 van deze Rodeo Voorwaarden, (ii) enig handelen van de Afnemer bij het gebruik van de Dienst en/of (iii) van een onrechtmatige daad.

5.7. Rodeo Software spant zich, in redelijkheid, met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener, in om de Dienst volgens de Overeenkomst aan te bieden en ter beschikking te stellen aan de Afnemer en daarbij de beschikbaarheid van haar Dienst (uptime) zoveel als mogelijk te maximaliseren. Echter, Rodeo Software garandeert nadrukkelijk niet dat de Dienst altijd beschikbaar is. Rodeo Software is niet aansprakelijk voor het tijdelijke nietbeschikbaar zijn van de Dienst. Rodeo Software neemt krachtens de Overeenkomst en deze Rodeo Voorwaarden uitsluitend inspanningsverplichtingen op zich.

5.8. Rodeo Software sluit alle uitdrukkelijke en stilzwijgende conformiteit en/of garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uit, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot conformiteit en/of garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de functionaliteit, beschikbaarheid kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en/of juistheid van de Dienst en de informatie die door middel van de Dienst wordt verkregen, verwerkt en/of gegenereerd uit, tenzij nadrukkelijk anders in deze Rodeo Voorwaarden is bepaald.

5.9. De Afnemer erkent en aanvaardt dat de Dienst een dienst is waarmee zij zelf Data kan verwerken. De Afnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Dienst verricht en, meer in het bijzonder, de Data.

5.10. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder de internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens, data en geheimhouding

6.1 Rodeo Software zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en haar privacy policy, die op de Website te vinden is, verwerken.

6.2. De navolgende leden (6.3 tot en met 6.9) van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden.

6.3. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt Rodeo Software gekwalificeerd als bewerker en Afnemer als verantwoordelijke.

6.4. Rodeo Software zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het Rodeo Software niet is toegestaan de van Afnemer verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

6.5. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Rodeo Software staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

6.6. Afnemer vrijwaart Rodeo Software voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.

6.7. De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Afnemer en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Afnemer, derhalve is Rodeo Software daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.

6.8. Rodeo Software garandeert dat de persoonsgegevens nimmer buiten een lidstaat van de Europese Unie verwerkt worden.

6.9. Rodeo Software garandeert dat zij te allen tijde zal meewerken aan het recht dat een betrokkene (Gebruiker) heeft om haar persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.

6.10. Rodeo Software zal geen ongevraagde e-mails sturen. Rodeo Software stuurt alleen e-mails die betrekking hebben op haar producten en diensten.

6.11. De met de Dienst opgebouwde data blijft altijd eigendom van de Afnemer.

6.12. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, werking van de Dienst, met de dienst opgebouwde Data, etc.. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 7. Betaling

7.1 Afnemer gaat akkoord met de door Rodeo Software gehanteerde tarieven voor het gebruik van de Dienst zodra de Afnemer deze Rodeo Voorwaarden gedurende het bestelproces door middel van een vink heeft goedgekeurd.

7.2 De door Rodeo Software gehanteerde gedifferentieerde prijzen worden duidelijk weergegeven op de website www.getrodeo.io/pricing. Rodeo Software mag de vergoeding voor haar Diensten maandelijks aanpassen. Afnemer kan de onder letter F bedoelde overeenkomst opzeggen tegen de eerst volgende datum waarop de prijsaanpassing van toepassing is.

7.3. Betaling van hetgeen de Afnemer aan Rodeo Software verschuldigd is voor de Dienst, dient te geschieden zonder aftrek, korting en/of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Rodeo Software aan te geven bankrekening. De betaling dient plaats te vinden binnen zeven dagen na de factuurdatum door middel van automatische incasso (SEPA direct). Afnemer kan het verschuldigde bedrag voor de Dienst betalen met één van de betaalmethodes zoals deze aangeboden worden op de website van de payment service provider van Rodeo Software.

7.4. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijk, Rodeo Software dient te maken ter incasso van hetgeen de Afnemer ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Afnemer.

7.5. Rodeo Software is bij blijvend uitblijven van betaling(en) van een verschuldigd bedrag door de Afnemer gerechtigd zolang geen betaling daarvan is ontvangen, de verlening van haar Dienst waaronder de toegang tot de Dienst op te schorten, zonder dat zij gehouden is Afnemer schadeloos te stellen.

7.6 Op verzoek van de Afnemer kan de toegang tot de Dienst die conform 7.5 is geblokkeerd binnen drie (3) maanden geactiveerd worden tegen betalingen van de openstaande vergoedingen, vermeerderd van een extra vergoeding onder 7.7.

7.7 Alle kosten die Rodeo Software zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van de Afnemer. De door Rodeo Software gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom van de vordering.

7.8. Rodeo Software behoudt zich het recht voor om in geval van betaalfraude aangifte te doen bij de politie.

7.9. Afnemer gaat er mee akkoord dat facturen digitaal (door middel van een e-mail met een factuur in Pdf-formaat) mogen worden uitgereikt door Rodeo Software.

Artikel 8. Looptijd, beëindiging en verlenging

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar kan door een Afnemer worden opgezegd door Rodeo Software, met inachtneming van de opzegtermijn vermeld in artikel 8.2.

8.2. Facturatie van de geleverde Diensten geschiedt zodra de gebruiker aangeeft van de Diensten gebruik te willen maken. Op het facturatiemoment wordt rekening gehouden met de mutaties (aantal gebruikers) van de maand voorafgaand aan het facturatietijdstip. De mutaties worden altijd prorata berekend (dus op basis van het werkelijk aantal dagen dat een Afnemer en haar gebruikers van de dienst gebruik hebben gemaakt). Verder wordt op het facturatiemoment een voorschot voor de komende maand berekend rekening houdend met het aantal gebruikers van Afnemer op het facturatiemoment. Wanneer de Afnemer aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de diensten van Rodeo Software is een opzegtermijn van toepassing met een duur van het restant aantal dagen van de maand waarin de Afnemer opzegt. Deze opzegtermijn is eveneens van toepassing op gebruikersmutaties gedurende de maand.

8.3 Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van de Dienst vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.

8.4. Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, Intellectuele Eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.5. Ongeacht op welke wijze de Overeenkomst eindigt, zal de door middel van het gebruik van de Dienst opgebouwde data niet meer beschikbaar zijn voor de Afnemer en haar gebruikers. Gedurende het opzeggingsproces zal Afnemer worden gevraagd om inkoop en verkoopfacturen via de ingebouwde mail-to- functie naar de administratieve software te mailen zodat alle inkoop en verkoopmutaties binnen de Dienst in een andere (digitale) omgeving voor de Afnemer en haar gebruikers beschikbaar zijn en blijven.

Artikel 9 Support

9.1 Afnemer heeft gedurende de gebruiksduur recht op support.

9.2 Support omvat het recht van raadplegen van documentatie binnen de omgeving van de Dienst. Verder heeft de Afnemer gedurende kantooruren (9.00- 17.30 uur) recht op telefonische support ondersteuning met betrekking tot het functioneren van de Dienst.

9.3 Support omvat niet:

  • diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken;
  • structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, importdefinities en koppelingen met software van derden;
  • ondersteuning op locatie. Wanneer Afnemer ondersteuning verlangt op locatie zal zij hiervoor een prijsopgave van Rodeo Software ontvangen.
  • het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Dienst;
  • het converteren van bestanden en/of het terugzetten van backup bestanden;
  • diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Rodeo Software;
  • configuratie (inrichting), training of andere niet uitdrukkelijk in de Rodeo Voorwaarden omschreven diensten;
  • support voor de internetverbinding;
  • support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet ondersteund wordt.

9.4 Support mag alleen worden aangevraagd door een Afnemer

9.5 Afnemer is gehouden eerst de toepasselijke documentatie (FAQ’s) te raadplegen voordat dat telefonisch contact wordt opgenomen met support

9.6 In het kader van het leveren van support is Rodeo Software gerechtigd de gegevens van Afnemer in te zien, hetzij door toepassingen als bijvoorbeeld TeamViewer dan wel door directe toegang tot de omgeving van de Afnemer.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Het is Rodeo Software toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van haar onderneming.

10.2. De Afnemer zal de in deze Rodeo Voorwaarden omschreven verplichtingen aan de door haar ingeschakelde personen (Gebruikers) opleggen en staat er voor in de door haar ingeschakelde personen (Gebruikers) de in deze Rodeo Voorwaarden vervatte bedingen in acht zullen nemen. Een overtreding door een persoon (Gebruikers) wordt aangemerkt als een overtreding door de Afnemer.

10.3. Indien enige bepaling van deze Rodeo Voorwaarden ongeldig of onverbindend wordt verklaard, of is al dan niet wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijven deze Rodeo Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling(en) vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling voor zoveel mogelijk benaderen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

10.4. Op de Rodeo Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.5. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Afnemer en Rodeo Software te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter in het arrondissement waar Rodeo Software is gevestigd bevoegd kennis te nemen van het geschil. Tenzij de vordering door de aard of de hoogte en/of waarde van de vordering behoort tot de competentie van Rechtbank Sector Kanton (de kantonrechter). In dat laatste geval is namelijk de Rechtbank Sector Kanton bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

10.6. Rodeo Software is gerechtigd wanneer dat relevant is deze voorwaarden te wijzigen.

Rodeo Voorwaarden 2.0 november 2018